NasilFirma'ya Hoşgeldiniz!

Sabancı Holding – Firma Tanıtımı

Sabancı Holding – Firma Tanıtımı

Kısaca Sabancı Topluluğu

Sabancı Topluluğu sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştirirken, performans kültürü, dinamik portföy yönetimi ve veri merkezli ekosistemiyle değer yaratmaktadır.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Sabancı Holding), Türkiye’nin önde gelen holding şirketlerinden olup, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri aracılığıyla başta bankacılık, finansal hizmetler, enerji, sanayi, yapı malzemeleri ve perakende sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyette bulunmaktadır. Sabancı Holding Türkiye’de tescil edilmiş olup merkezi İstanbul’dur.

Sabancı Holding, Topluluk şirketlerinin uygun rekabet koşullarıyla kârlı ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerini teminen finans, strateji, iş geliştirme, hukuk, insan kaynakları ve sürdürülebilirlik fonksiyonlarını koordine etmek ve desteklemektedir. Holding, ayrıca, Sabancı Topluluğu genelinde geçerli olan kurumsal yönetim uygulamalarını belirlemekte ve takip etmektedir.

Sabancı Holding; İcra Kurulu Başkanı (CEO), Finans Grup Başkanı (CFO), Stratejik İş Kolu Başkanları ve fonksiyonel Grup Başkanlarının yer aldığı üst düzey yöneticilerden oluşan bir Yürütme Kurulu tarafından yönetilmektedir. Yürütme Kurulu temel olarak önemli sermaye dağılımı kararlarından sorumludur ve Holding’in nihai karar verici organı olan Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır.

Yönetim Kurulu’nun dört alt komitesi bulunmaktadır. Bunlar, görev alanlarıyla ilgili olarak doğrudan Yönetim Kurulu’na raporlayan Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi’dir.

Sabancı Holding, holding katma değerini 3 ana başlıkta tanımlamaktadır: Performans kültürü, dinamik portföy yönetimi ve veri merkezli ekosistemden değer yaratma. Performans kültürüne ilişkin olarak, organizasyon genelinde kısa ve uzun vadeli bir prim sistemi benimsenmektedir. Performans değerlendirmesi, çeşitli finansal ve finansal olmayan kriterler doğrultusunda yıllık bazda gerçekleştirilmektedir. Temel finansal performans göstergeleri olarak; gelir, FAVÖK, serbest nakit akışı ve borsada işlem gören şirketlerin göreceli toplam hissedar getirisi değerlendirmeye alınmaktadır.* Çevresel, sosyal ve yönetişim derecelendirmelerindeki iyileşme ve Topluluğun 2050 yılına kadar Net Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık hedefine ulaşma eylemleri finansal olmayan performans göstergeleridir.* Net aktif değeri (NAD) büyümesi ve göreceli toplam hissedar getirisi ise uzun vadeli primlerin belirlenmesinde kullanılan performans göstergeleri arasındadır.*

Dinamik portföy yönetimi alanında Sabancı Topluluğu, ana iş kollarında büyümeye, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki pazar lideri konumunu güçlendirmeye ve başta enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, dijital teknolojiler ve sağlık ekosistemi olmak üzere yeni büyüme platformlarına yatırım yapmaya odaklanmaktadır. Dinamik portföy yönetimi yaklaşımındaki temel hedef, Topluluk genelinde sağlıklı bilanço yapısını korumak ve hissedar getirisini en üst düzeye çıkarmaktır.

Topluluk genelinde yeniliği ve dönüşümü desteklemek için değer odaklı ve veri tabanlı bir ekosistem olarak faaliyet gösteren Sabancı Topluluğu şirketleri, 14 ülkedeki yatırımlarıyla ürün ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaktadır. Sabancı Holding’in uluslararası iş ortakları arasında Ageas, Bridgestone, Carrefour, E.ON, Heidelberg Materials ve Skoda gibi dünyanın önde gelen şirketleri yer almaktadır.

Sabancı Holding, Türkiye’de menkul kıymetler piyasasının düzenleyici kuruluşu olan Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı olup payları 1997 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Sabancı Ailesi, Sabancı Holding’in en büyük hissedar grubunu oluşturmakta iken, Holding’in sermayesini oluşturan paylarının %49,61’i halka açıktır. 2022 yıl sonu itibarıyla, Sabancı Holding ve halka açık 11 bağlı ortaklığının payları Borsa İstanbul’un toplam piyasa değerinin %6’sını oluşturmaktadır. 2022 yılında Sabancı Topluluğu 404 milyar TL kombine net gelir ve 44 milyar TL konsolide net kâr açıklamıştır.

* Temel performans göstergeleri burada belirtilen örneklerle sınırlı değildir.

Yeni Neslin Sabancı’sı

Yeni Neslin Sabancı’sı olarak adlandırdığımız yeni stratejik yol haritamız, dünyanın içerisinde bulunduğu hızlı değişim koşullarını vurgulamakta ve her geçen gün “yeni” kavramının değiştiği dünya koşullarına Sabancı Topluluğu olarak en hızlı ve iyi şekilde adapte olma hedefimizi içermektedir.

Sabancı Topluluğu, 90 yılın üzerinde tecrübesi olan, kendi sektöründe ve ülkemizde lider konumda şirketleri olan, dünyaca ünlü şirketlerle güçlü ortaklıklar kurmuş ve bu ortaklıkları başarılı bir şekilde uzun yıllardır sürdüren, kurumsal yönetim ilkelerine uygun ve stratejik portföy yönetimine sahip bir Topluluk’tur.

Sabancı Topluluğu olarak misyonumuz; rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan “stratejik bir portföyü” paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetmektir.

Yeni Neslin Sabancı’sı olarak adlandırdığımız yeni stratejik yol haritamız, dünyanın içerisinde bulunduğu hızlı değişim koşullarını vurgulamakta ve her geçen gün “yeni” kavramının değiştiği dünya koşullarına Sabancı Topluluğu olarak en hızlı ve iyi şekilde adapte olma hedefimizi içermektedir.

Performans kültürünün güçlendirilmesi, yüksek performans kültürü, çalışma ve operasyonel mükemmeliyet kaslarımızı daha da çok kullanabilme amacını ifade etmektedir. Dinamik stratejik portföy yönetimi ile ise rekabet ortamının teknolojiyle tamamen değiştiği günümüz koşullarında, şirketlerimizin büyüme potansiyelini artırırken aynı zamanda nakit yaratması ve Sabancı Topluluğu portföyünün dinamik bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Son olarak, Ekosistemden değer yaratmak olarak ifade ettiğimiz odak alanımız ise, Sabancı Topluluğu şirketlerinin paylaşım ve işbirliğinin artmasıyla güçlenen ve oluşan dev bir ekosistemin yaşatılmasına hizmet etmektedir.

Yeni Neslin Sabancı’sını oluşturan bu 3 odak alanı için Sabancı Topluluğu olarak 3 önemli kaldıracı da stratejik yol haritamızda ifade ediyoruz. 

  1. Veri Analitiği ve Dijital Dönüşüm: Teknolojiyi ve yüksek hacimli verilerden bir iş değeri yaratmaya yönelik olarak kullandığımız ileri veri analitiğini, rekabet avantajı sağlamak için Sabancı Topluluğu’nda her şirket ve fonksiyona entegre etmeyi amaçlıyoruz.
  2. Yetenek ve Kültür Yönetimi: Yeni Neslin Sabancı’sını hayata geçirecek ve fark yaratmamızı sağlayacak en büyük alanın kültürel dönüşüm ve insana yapılan yatırım olduğunun bilinci ile Sabancı olarak “En Çok Tercih Edilen İşveren Olma” konumumuzu sürekli ve sürdürülebilir kılmaya devam ediyoruz.
  3. Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel Sürdürülebilirlik: Türkiye’de ve dünyada son yıllarda daha çok üstünde durulmaya başlanan sürdürülebilirlik konusunu Çevresel, Sosyal ve Yönetişim  boyutlarındaı dikkate alarak ele alıyoruz ve Topluluğumuzun faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ve coğrafyalarda Ekonomik Değer Yaratmaya, İnsan Kaynağımızı Sürekli Geliştirmeye, Toplumsal Fayda Sağlamaya ve Çevreye Karşı Duyarlı olmaya önem veriyoruz.

Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu ve yukarıda belirtilen stratejik öncelikler odak alanları çerçevesinde tanımlanan kültür tanımı ve tüm Sabancı çalışanlarından beklenen olmazsa olmaz davranışları ifade eden değerler aşağıda açıklanmaktadır:

“Yeni Neslin Sabancı”sı Kültürü:

• Müşterilerin ve tüm paydaşların, ihtiyaç ve beklentilerini odağına koyan,

• Farklı görüşlere değer veren ve kararlara geniş çaplı katılımı önemseyen,

• Yenilikçiliğin öncüsü olan,

• Hata yapmaktan korkmayan, bunu bir gelişim fırsatı olarak görüp, öğrenen,

• Uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan

bir kültürdür.

Rekabet ortamının teknolojiyle tamamen değiştiği günümüz koşullarında, şirketlerimizin büyüme potansiyelini artırırken aynı zamanda nakit yaratması ve Sabancı Topluluğu portföyünün dinamik bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

Teknolojiyi ve ileri veri analitiğini, rekabet avantajı elde edebilmek için Sabancı Topluluğu’nda her şirket ve fonksiyona entegre etmek vizyonumuz çerçevesinde; mevcut sermayemizi verimli kullanırken veri analitiğine, dijitalizasyona ve teknolojiyle hızlı şekilde büyüyen sektörlere yatırım yapmak hedeflenmektedir.

Son olarak, “Yeni Neslin Sabancı’sı” vizyonunu hayata geçirecek ve fark yaratmamızı sağlayacak alan kültürel dönüşüm ve insana yapılan yatırımdır. Sabancı Topluluğu olarak yetenek yönetimi uygulamalarımızın hedefi; bireylere bir amaç ve kendini gerçekleştirme imkânı veren, adil, sürekli gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve çeşitliliği destekleyen benzersiz bir çalışan deneyimi sağlayarak, Sabancı Topluluğu’nu mevcut ve potansiyel çalışanlarımız için “En Çok Tercih Edilen İşveren” yapmaktır.

Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu ve yukarıda belirtilen stratejik öncelikler çerçevesinde tanımlanan kültür tanımı ve tüm Sabancı çalışanlarından beklenen olmazsa olmaz davranışları ifade eden değerler aşağıda açıklanmaktadır:

“Yeni Neslin Sabancı”sı Kültürü:

  • Müşterilerin ve tüm paydaşların, ihtiyaç ve beklentilerini odağına koyan,
  • Farklı görüşlere değer veren ve kararlara geniş çaplı katılımı önemseyen,
  • Yenilikçiliğin öncüsü olan,
  • Hata yapmaktan korkmayan, bunu bir gelişim fırsatı olarak görüp, öğrenen,
  • Uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan

bir kültürdür.

Değerlerimiz

Samimiyet

Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizin merkezine sevgi, saygı ve güveni koyar, olduğumuz gibi görünür, göründüğümüz gibi oluruz.

Cesaret

Fikirlerimizi özgürce dile getirir, risk alır ve hata yapmaktan korkmayız. İnisiyatif kullanarak sorumluluk alır, aksiyona geçeriz.

Tutku

Yaptığımız her işe coşku, heyecan ve azimle gönülden inanarak yaklaşırız; tüm çevremizi enerjimizle harekete geçiririz.

Sürekli Gelişim

Yenilikten heyecan duyan, pozitif bir merakla, kendimizi ve yaptığımız işi sorgularız. Hep daha iyi olmak için, geçmiş deneyimlerimizden öğrenir, gelecek vizyonumuz ile gelişir, değişimin öncüsü oluruz.

Katılım

İlgili tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak ortamları yaratır, teşvik eder, farklı fikirlere değer verir, çoklu iş birlikleri ile en yüksek faydayı sağlarız.

KAYNAK: https://www.sabanci.com/tr/sabanciya-bakis/kisaca-sabanci-toplulugu

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ